Dalam hidup, kita tidak akan pernah terhindar dari apa yang dinamakan dengan percakapan. Ya, tentu saja, dalam keseharian yang kita jalani, pasti kita sering melakukan percakapan sederhana, entah itu dengan teman, orang tua, ataupun guru-guru kita.

Percakapan sendiri pun memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah membantu kita dalam memperoleh informasi terkini, menambah pengetahuan yang belum kita ketahui, bertukar pikiran dan opini, serta menjalin keakraban antar sesama kita.

Percakapan sederhana ini biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan langsung yang menarik. Sebagaimana namanya percakapan sederhana, tentu saja percakapan ini tidaklah terlalu berat. Seperti halnya kita bicara dengan teman sendiri saja.

Kemarin kita sudah membahas tentang contoh percakapan dalam bahasa mandarin. Itu mungkin contoh percakapan yang relatif lebih sulit ketimbang percakapan sederhna mengingat konteks percakapannya sudah berbagai macam, seperti percakapan melalui telepon atau percakapan di restoran dengan seorang pramusaji.

Nah, pada tulisan kali ini, percakapan yang akan kita berikan jauh lebih mudah. Apabila kalian disini sudah paham dan bisa memahami tentang percakapan yang kita bahas kemarin, maka pada kesempatan kali ini, kalian akan lancar-lancar saja dalam memahaminya.

Percakapan Sederhana dalam Bahasa Mandarin

Catatan utama yang harus digaris bawahi disini adalah :

Percakapan merupakan kegiatan yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari, oleh karena itu, pembelajaran kali ini, kita hanya perlu merubahnya ke dalam bahasa mandarin. Tidak lebih.

Setelah memahami konteks di atas, semoga kita semua semakin paham dan bersemangat untuk mempelajari percakapan sederhana dalam bahasa mandarin karena memang ini merupakan suatu hal yang mudah. Oh iya, biarpun mudah, tapi percakapan sederhana itu haruslah dilakukan sebaik mungkin agar percakapan tersebut dapat efektif.

Yap, tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk melihat dan memahami percakapan sederhana dalam bahasa mandarin, mari kita lihat beberapa contoh yang bisa kita pakai sebagai acuan untuk pembelajaran berikut ini :

Contoh Percakapan Sederhana dalam Bahasa Mandarin

1. Percakapan Sederhana Menanyakan Kabar dalam Bahasa Mandarin

Dalam suatu aktivitas, terkadang kita tidak terduga bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Untuk itu, percakapan dalam kondisi seperti itu sudah pasti tidak akan terhindarkan. Jelas saja kita akan bercakap-cakap secara sederhana dengan orang yang sudah lama tidak kita temui itu.

BACA JUGA : 8 Aplikasi Gratis untuk Belajar Bahasa Mandarin

Nah, bagaimana apabila orang yang sudah lama tidak kita temui itu sekarang menggunakan bahasa mandarin? Tentu saja kita tidak boleh panik. Kita hanya perlu bercakap-cakap seperti biasa. Jadi, begini contoh bercakapan sederhana dalam bahasa mandarin untuk menanyakan kabar orang yang sudah lama tidak kita temui.

丹妮:呃不起,是不是娜?
Dān nī: È duìbùqǐ, shì bùshì lì nà?
Dani : Eh maaf, bukankah kamu Rina?

娜:(向)。恭蕙,达尼?你什么在里?
Lì nà :(Zhuǎnxiàng). Lùgōnghuì, dá ní? Nǐ wèishéme zài zhèlǐ?
Rina : (Menoleh). Loh, Dani? Kenapa kamu ada disini?

丹妮:是真的,你娜。我在里度假学期。你自己,什么会在里?
Dān nī: Ń, zhè shì zhēn de, nǐ lì nà. Wǒ zài zhèlǐ dùjià xuéqí. Nǐ zìjǐ, wèishéme huì zài zhèlǐ?
Dani : Wah, ternyata benar kamu Rina. Saya disini sedang berlibur semester. Kamu sendiri kenapa berada disini?

娜:你在校外吧?是很好的。我在里居住区。
Lì nà : Nǐ zài xiàowài ba? Zhè shì hěn hǎo de. Wǒ zài zhèlǐ jūzhù qū.
Rina : Kampusmu sedang libur ya? Menyenangkan sekali. Saya memang bertempat tinggal daerah sini.

丹妮:是的,非常愉快。蕙,你在搬家和大学朗?从什么候开始?我什么要知道,你
Dān nī: Shì de, fēicháng yúkuài. Huì, nǐ xiànzài bānjiā hé dàxué mǎ lǎng? Cóng shénme shíhou kāishǐ? Wǒ wèishéme yào zhīdào, nǐ
Dani : Iya, sangat menyenagkan. Loh, kamu sekarang pindah rumah dan kuliah di Malang? Sejak kapan? Kenapa saya baru mengetahuinya ya

娜:是啊,我是生活,朗学。我可以没有我学校的朋友的消息,因我的手机坏了。
Lì nà : Shì a, wǒ shì shēnghuó, xiànzài mǎ lǎng xuéxí. Wǒ kěyǐ gěi méiyǒu wǒ xuéxiào de péngyǒu de xiāoxi, yīnwèi wǒ de shǒujī huàile.
Rina : Iya, saya tinggal dan kuliah di Malang sekarang. Saya tidak bisa memberi kabar teman-teman sekolah saya karena handphone saya rusak.

丹妮:完全出乎意料的是。因为现在我们见面,我可能会你的电话,以便我能赶上?我也会消息的朋友。
Dān nī: Wánquán chū hū yìliào de shì. Yīnwèi xiànzài wǒmen jiànmiàn, wǒ kěnéng huì wèn nǐ de diànhuà hàomǎ, yǐbiàn wǒmen néng gǎn shàng? Wǒ yě huì gěi xiāoxi de péngyǒu.
Dani : Benar-benar tidak terduga ya. Karena sekarang kita bertemu, bolehkah saya meminta nomer handphone kamu supaya kita bisa bertukar kabar? Saya juga akan memberi kabar kepada teman-teman.

娜:允所有。我的电话码087726783792。
Lì nà: Yǔnxǔ suǒyǒu. Wǒ de diànhuà hàomǎ 087 726 783 792.
Rina : Boleh sekali. Nomer handphone saya 087726783792.

丹妮:谢谢在,你想去哪里?
Dān nī: Xièxiè. Xiànzài, nǐ xiǎng qù nǎlǐ?
Dani : Terimakasih. Sekarang kamu ingin pergi kemana?

娜:我刚刚从大学回家。是在路上的房子。你一个人?
Lì nà : Wǒ gānggāng cóng dàxué huí jiā. Zhè shì zài lùshàng de fángzi. Nǐ yīgè rén?
Rina : Saya baru saja pulang dari kampus. Ini sedang perjalanan menuju rumah. Kamu sendiri?

丹妮:我想去山溴
Dān nī: Wǒ xiǎng qù shān xiù
Dani : Saya ingin pergi ke gunung Bromo

娜:意味着我里开会了。
Lì nà : Zhè yìwèizhe wǒmen zài zhèlǐ kāihuìle
Rina : Berarti pertemuan kita sampai disini.

丹妮:是的,我会再下一次。以后我会打电话给你。
Dān nī: Shì de, wǒ huì zàijiàn xià yīcì yǐhòu wǒ huì dǎ diànhuà gěi nǐ.
Dani : Benar, sampai bertemu lain waktu ya. Saya nanti akan menghubungimu.

娜:谢谢你,再
Lì nà : Xièxiè nǐ, zàijiàn.
Rina : Terimakasih, sampai jumpa.

2. Contoh Percakapan Sederhana dengan Ibu dalam Bahasa Mandarin

Ibu adalah orang yang senantiasa bersama kita. Untuk itu, percakapan dengan ibu pasti tidak akan pernah terhindarkan oleh kita semua. Biasanya, ketika bercakap-cakap dengan ibu, kita selalu memiliki berbagai macam topik yang bisa dibicarakan.

BACA JUGA : Contoh Percakapan dalam Bahasa Mandarin

Nah, hal itu tentu sama halnya dengan bahasa mandarin. Memang bagaimana sih percakapan sederhana dengan ibu dalam bahasa mandarin? Untuk yang penasaran dan ingin memahami, mari kita lihat bersama :

娜美:妈妈妈妈
Nà měi: Māmā, māmā.
Nami : Ibu, Ibu.

妈妈:是的,娜美。是什么?
Māmā : Shì de, nà měi. Zhè shì shénme?
Ibu : Iya, Nami. Ada apa?

娜美:当她是个孩子,母的理想想?
Nà měi: Dāng tā háishì gè háizi, mǔqīn de lǐxiǎng xiǎng?
Nami : Ketika ibu masih kecil, cita-cita ibu ingin menjadi apa?

妈妈嗯……当她是个孩子,母有志向成一名教
Māmā : Ń…… Dāng tā háishì gè háizi, mǔqīn yǒu zhìxiàng chéngwéi yī míng jiàoshī.
Ibu : Mmm… Ketika ibu masih kecil, ibu memiliki cita-cita untuk menjadi guru.

娜美:母渴望成一名教,但什么在成一名医生?
Nà měi: Mǔqīn kěwàng chéngwéi yī míng jiàoshī, dàn wèishéme xiànzài chéngwéi yī míng yīshēng?
Nami : Ibu bercita-cita menjadi guru, tapi kenapa sekarang menjadi dokter?

妈妈:是的。它被称上帝的旨意。并不是理想得以实现
Māmā: Shì de. Tā bèi chēng wéi shàngdì de zhǐyì. Bìng bù zǒng shì lǐxiǎng déyǐ shíxiàn.
Ibu : Iya begitulah. Itu namanya takdir Tuhan. Tidak selamanya cita-cita bisa dicapai.

娜美:所以,是的夫人。于是,妈妈不开心的洞没有达到母的理想?
Nà měi: Suǒyǐ, shì de fūrén. Yúshì, māmā bù kāixīn de dòng méiyǒu dádào mǔqīn de lǐxiǎng?
Nami : Begitu ya bu. Jadi, ibu tidak bahagia dong karena cita-cita ibu tidak tercapai?

妈妈:理想没有达到,并不意味着不开心。此外,准妈妈现在有奈美。是足以开心。
Māmā : Lǐxiǎng méiyǒu dádào, zhè bìng bù yìwèizhe bù kāixīn. Cǐwài, zhǔn māmā xiànzài yǒu nàiměi. Zhè shì zúyǐ ràng mǔqīn kāixīn.
Ibu : Cita-cita tidak tercapai itu bukan berarti tidak bahagia. Apalagi ibu sekarang punya Nami. Itu sudah cukup membuat ibu bahagia.

娜美:谢谢妈妈。然后,米想成一名老
Nà měi: Xièxiè māmā. Ránhòu, nàmǐ xiǎng chéngwéi yī míng lǎoshī.
Nami : Terimakasih Ibu. Kalau begitu, Nami ingin menjadi guru.

妈妈什么米想成一名教师吗
Māmā: Wèishéme nàmǐ xiǎng chéngwéi yī míng jiàoshī ma?
Ibu : Kenapa Nami ingin menjadi guru?

娜美:南怡可以幸福的母。至少,如果母不能当老。他将能一名教
Nà měi: Ràng nán yí kěyǐ xìngfú de mǔqīn. Zhìshǎo, rúguǒ mǔqīn bùnéng dāng lǎoshī. Tā jiāng nénggòu chéngwéi yī míng jiàoshī.
Nami : Supaya Nami bisa membahagiakan ibu. Setidaknya, jika ibu tidak bisa menjadi guru. Anaknya pasti bisa menjadi guru.

妈妈兴奋是娜美。希望实现其目。南怡亲爱妈妈
Māmā : Xīngfèn shì nà měi. Xīwàng shíxiàn qí mùbiāo. Nán yí qīn’ài de māmā.
Ibu : Semangat ya Nami. Semoga tercapai cita-citanya. Ibu sayang Nami.

娜美:谢谢妈妈。娜美你。
Nà měi: Xièxiè māmā. Nà měi ài nǐ.
Nami : Terimakasih Ibu. Nami sayang Ibu.

3. Contoh Percakapan Sederhana Mengenai Suasana Hati dalam Bahasa Mandarin

Suasana hati merupakan salah satu hal yang terkadang harus kita bagi. Melalui percakapan itulah suasana hati biasa dibagi. Dengan membagi suasana hati, tentu kita bisa bertukar pikiran akan apa yang harus dilakukan selanjutnya dan menyelesaika masalah yang ada.

BACA JUGA : Dasar Mempelajari Bahasa Mandarin

Bercakap-cakap tentu saja dapat meredakan suasana hati yang gundah gulana atau memberikan nilai positif dari suasana hati yang gembira. Oleh karena itu, mari bersama-sma kita lihat bagaimana contoh percakapan sederhana mengenai suasana hati dalam bahasa mandarin :

安迪: 你怎么了?
Ān dí: Nǐ zěnme le?
Andi: Kamu kenapa?

巴吉: 我心情很不好
Ba jí : Wǒ xīnqíng hěn bù hǎo
Buggy : lagi bete nih.

安迪: 有什么心事
Ān dí: Yǒu shé me xīnshì ma?
Andi : Ada masalah apa?

巴吉: 我跟男朋友分手了
Ba jí : Wǒ gēn nán péngyǒu fēnshǒu le
Buggy : Aku putus dengan pacarku.

安迪: 啊~真憾,你别难过, 找的男朋友吧。。。
Ān dí : A〜zhēn yíhàn, nǐ bié nánguò, zhǎo bié de nán péngyǒu ba.
Andi : Aduh, sayang sekali. Jangan bersedih. Cari pacar baru.

巴吉:没那么容易。我无法从我的男朋友的前
Ba jí : Méi nàme róngyì. Wǒ wúfǎ cóng wǒ de nán péngyǒu de qiánjìn
Buggy : Tidak semudah itu. Aku tidak bisa move on dari pacarku itu

安迪:什么不容易?你被他抛弃了,你什么不能继续
Ān dí : Wèishéme bù róngyì? Nǐ bèi tā pāoqìle, nǐ wèishéme bùnéng jìxù qiánjìn?
Andi : Kenapa tidak mudah? Kamu ditinggalkan oleh dia, kenapa kamu tidak bisa move on?

巴吉:我都有美好的回,我不能忘
Ba jí: Wǒmen dōu yǒu měihǎo de huíyì, wǒ bùnéng wàngjì.
Buggy : Kami berdua memiliki kenangan indah yang tidak bisa aku lupakan.

安迪:如果你的男朋友是容易忘
Ān dí: Rúguǒ nǐ de nán péngyǒu shì róngyì wàngjì?
Andi : Bagaimana jika pacarmu dengan mudah melupakan itu?

巴吉:我会很不高
Ba jí : Wǒ huì hěn bù gāoxìng.
Buggy : Aku akan sangat sedih.

安迪:但是是一个现实。你的关系已经结束了。你有生活的分方式。该选项只有两个。你起身高。或停和害。
Ān dí: Dànshì zhè shì yīgè xiànshí. Nǐmen de guānxì yǐjīng jiéshùle. Nǐ yǒu shēnghuó de fēnbié fāngshì. Gāi xuǎnxiàng zhǐyǒu liǎng gè. Nǐ qǐshēn gāoxìng. Huò zàntíng hé shānghài.
Andi : Tapi itu kenyataan. Hubungan kalian sudah berakhir. Kalian memiliki jalan hidup masing-masing. Pilihannya hanya ada dua. Kamu bangkit dan bahagia. Atau terdiam dan tersakiti.

巴吉:我要快
Ba jí : Wǒ yào kuàilè.
Buggy : Aku ingin bahagia.

安迪:是的,我有。如果你想快。起来。世界上没有束。作朋友,我会陪
Ān dí: Shì de, wǒ yǒu. Rúguǒ nǐ xiǎng kuàilè. Qǐlái. Shìjiè shàng hái méiyǒu jiéshù. Zuòwéi péngyǒu, wǒ huì péi
Andi : Ya sudah. Jika ingin bahagia. Bangkitlah. Dunia ini belum berakhir. Sebagai teman, aku akan menemanimu

巴吉谢谢你,安迪。
Ba jí : Xièxiè nǐ, ān dí.
Buggy : Terimakasih, Andi.

安迪:同,越野
Ān dí: Tóngyàng, yuèyě chē.
Andi : Sama-sama, Buggy.

Ya, kira-kira itulah contoh percakapan sederhana dalam bahasa Mandarin yang harus kalian ketahui. Apabila menilik dari arti-artinya, bukankah itu memang sama seperti bahasa keseharian kita? Berarti, itu hal yang mudah untuk dipelajari bukan?

Semangat belajar bahasa mandarin, teman!